Social Nerwork

Av. de Gràcia, 50. 08172 Sant Cugat del Vallès. info@escoladart.com | T (+34) 93 674 13 10
PATRONAT MUNICIPAL D´EDUCACIÓ
Av. de Gràcia, 50. 08172 Sant Cugat del Vallès. info@escoladart.com | T (+34) 93 674 13 10
PATRONAT MUNICIPAL D´EDUCACIÓ

SECRETARIA

   

Fes clic en els següents apartats per consultar el contingut:

  

   

Horari
 

De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h, dilluns i dijous de 16.00 a 18.00 h

 

   

Funcionament de la matrícula alumnes del centre
 
Segon curs dels cicles
 

L’imprés de matrícula s’adjunta a l’informe final de curs, cal revisar les dades personals i dades bancàries i retornar-lo a secretaria. El període de matrícula s’indicarà en el mateix imprés.

 
Curs de formació per a les Proves d’accés a grau superior
 

La matrícula es realitza a finals de setembre des de la secretaria del centre. Una part del tràmit és telemàtic i cal fer el pagament a l’oficina bancària corresponent, l’altra es realitza directament al centre, cal lliurar l’imprés signat i fer el pagament en efectiu o amb tarja de crèdit.

  

TORNA ALS APARTATS

  

   

Accés a un altre cicle superior (3 x 2)
 

Els alumnes que superin un dels cicles superiors LOE impartits en el centre poden accedir al segon curs d’un altre cicle. Els mòduls cursats a primer curs els seran convalidats i hauran de matricular i cursar els mòduls específics del nou cicle.

 

Per accedir a un altre cicle cal fer la preinscripció en les dates previstes per secretaria administractiva. (imprés específic disponible al web).

 

Si la demanda supera l’oferta de places, s’estableix com a criteri de preferència la nota mitja obtinguda al cicle formatiu cursat. La secretaria acadèmica publicarà la llista baremada amb anterioritat a les dates de matrícula.

  

TORNA ALS APARTATS

  

   

Canvis de cicle
 

Els alumnes que vulguin canviar de cicle formatiu ho hauran de sol∙licitar per escrit a secretaria durant el període de matrícula (veure imprés canvi de cicle). Un cop resoltes les matrícules 3x2 i en el supòsit que restin places de segon curs, s’admetran canvis de cicle formatiu. Si la demanda supera l’oferta de places s’estableix com a criteri de preferència la nota mitja obtinguda a primer curs.

 

Els alumnes que canviïn de cicle a segon curs els constaran els mòduls formatius de primer com a “convalidats” i hauran d’abonar les taxes corresponents a la tramitació de l’expedient.

  

TORNA ALS APARTATS

  

   

Anul·lació de matrícula, procediment
 

L’anul∙lació total de la matrícula es pot concedir per causes que generen una absència prolongada del centre, prèvia presentació de documentació que justifiqui de manera fefaent les circumstàncies al∙legades, i permet l’alumne no perdre convocatòries i conservar el dret de reserva de plaça per al curs següent.

 

L’alumne/a, o el pare, mare o tutor/a legal si és menor, pot sol∙licitar l’anul∙lació total de la matrícula, per escrit i per una sola vegada, a la directora del centre.

 

L’anul∙lació abasta la matrícula de tot el curs i afecta tots els mòduls, la fase de pràctiques i el projecte/obra final que l’alumne/a estigui cursant i no perd la qualificació obtinguda en els mòduls superats. En casos excepcionals es podrà concedir l’anul∙lació de la matrícula parcial.

 

De manera general, l’anul∙lació de matrícula s’ha de sol∙licitar abans que s’acabi el mes d’abril. En el cas del projecte/obra final, s’ha de sol∙licitar un mes abans de la data de cada convocatòria. L’ import de matrícula no serà retornat.

  

TORNA ALS APARTATS

  

   

Compleció dels ensenyaments del cicles de la família de disseny gràfic LOGSE que s’extingeixen
 

L’alumne que ha cursat els cicles formatius de disseny gràfic ordenats per la LOGSE i que no opta per incorporar-se a les noves titulacions ordenades per la LOE pot completar les titulacions cursades.

 

Els cicles formatius d’arts plàstiques i disseny es poden completar durant els dos cursos següents en el centre en el qual l’alumne va formalitzar la darrera matrícula en el cicle.

 

El Procés de compleció d’estudis es farà mitjançant activitats de recuperació i d’avaluació. Poden assistir els alumnes matriculats en el mateix cicle formatiu sempre que hagin superat, almenys, un mòdul del cicle.

 

La fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) es pot fer durant els dos cursos següents a l’extinció del cicle: per poder-ho fer el centre educatiu ha de matricular els alumnes en aquesta fase i fer-ne el seguiment de l’execució.

  

TORNA ALS APARTATS

  

   

Acreditació dels cicles formatius: certificats i titulacions
 
Certificats
 

Certificat d’estudis de tècnic/a superior per a l’accés a estudis universitaris”, model en què consta la qualificació mitjana obtinguda en el cicle formatiu calculada amb tres decimals.

 

Certificat d’estudis per a la matrícula a la fase específica de les proves d’accés a la universitat (PAU)”, model que s’expedirà als alumnes que ho sol∙licitin als efectes de matrícula a la part específica de les proves d’accés a la universitat.

 

Certificat d’estudis complets de cicles de formació específica de grau mitjà” / “Certificat d’estudis complets de cicles de formació específica de grau superior”. Al finalitzar els estudis es lliurarà als alumnes el certificat d’estudis complerts.

 

Els certificats que es sol∙licitaran a secretaria administrativa amb una setmana d’antelació i estan sotmesos a les taxes vigents (a partir de gener de 2016).

 
Titulacions
 

La superació del cicle de formació específica d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà permet d’obtenir la titulació de Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al producte gràfic imprès, i de grau superior la titulació de Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en l’especialitat cursada: Animació, Il∙lustració, Gràfica impresa o Gràfica Interactiva.

 

Per tramitar el títol cal demanar a secretaria el “resguard de sol∙licitud de títol acadèmic i liquidació de taxa”, i un cop ingressat l’import corresponent a l’oficina bancària, retornar-lo a secretaria i formalitzar la sol∙licitud del títol acadèmic i professional.

  

TORNA ALS APARTATS

  

   

Accés a altres estudis
 
Després de cicle mitjà
 

Batxillerat.
El títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny dóna dret a cursar el batxillerat, si es cursa la modalitat d’arts (via d’arts plàstiques, imatge i disseny) l’alumnat té dret a la convalidació de determinades matèries en funció dels mòduls cursats.

 

Cicles de grau superior.
Per accedir-hi cal superar una prova d’accés (part específica i comuna). Per poder fer la prova és necessari tenir 19 anys (o complir-los l’any en què es fa la prova). A partir de l’any en què se’n compleixen 18, també la poden fer les persones que acreditin un títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny relacionat amb aquell al qual es vol accedir.

 
Després de cicle superior
 

Estudis universitaris de grau

 

El títol de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny permet l’accés directe als ensenyaments artístics superiors de disseny i de conservació i restauració de béns culturals i capacita per accedir als estudis universitaris de grau, d’acord amb els criteris explicitats des de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

 

Els titulats tècnics superiors tenen accés directe als estudis superiors que es determinen en els decrets d’ordenació curricular sense haver de fer cap prova obligatòria, i la seva nota d’accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats per obtenir el títol de tècnic superior. Aquesta qualificació té validesa indefinida i ha d’estar compresa entre cinc i deu punts.

  

TORNA ALS APARTATS

  

   

Fase específica de les PAU
 

Els titulats tècnics superiors poden incrementar la seva nota, si, de manera voluntària, fan exàmens de la Fase específica de les PAU, que no té un nombre fix d’exàmens, sinó que cada estudiant tria quantes i quines matèries vol examinar-hi.

 

Cada estudiant pot obtenir una nota d’admissió ponderada (que pot arribar fins a catorze punts) en funció dels estudis que vulgui cursar, ja que aquesta nota d’admissió ponderada només inclou qualificacions obtingudes en matèries d’examen concretes relacionades amb els futurs estudis universitaris.

 

A Catalunya podran examinar-se de tres matèries, com a màxim, per convocatòria, i poden triar entre les vint matèries de modalitat de batxillerat que el Departament d’Ensenyament vincula a les proves d’accés a la universitat, segons l’ l’Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny.
Més informació : gencat.cat/universitats/pau

 

Per matricular-se a aquestes proves, prèvia preinscripció cal acreditar, tenir la titulació de tècnic superior o bé estar cursant l’últim curs i tenir superats tots els mòduls del cicle, mitjançant un certificat del centre.

 

La data límit improrrogable per presentar el certificat és aproximadament la primera setmana de juny, per tant, únicament els alumnes de segon curs que superin tots els mòduls impartits en el centre educatiu el podran sol∙licitar.

  

TORNA ALS APARTATS

  

   

Beques
 

Convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris i superiors.

 

Tipus de beques que es poden sol∙licitar:

 

Quantitat fixa: Quantitat fixa lligada a la renda. Quantitat fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar. Beca bàsica.

 

Quantitat variable: Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

  

TORNA ALS APARTATS

   


Descarrega't el document PDF amb les anteriors informacions aquí

   
Preinscripció Grau Mitjà

Preinscripció Grau Superior

Grau Mitjà

Grau Superior

   

L'EAD Sant Cugat ofereix aquests dos serveis per a la família de Comunicació gràfica i Audiovisual, pels cicles que s'imparteixen al centre: els cicles de grau superior de Gràfica Impresa 1 plaça, Gràfica Interactiva 1 plaça, Il·lustració 1 plaça, Animació 1 plaça, i al cicle de grau mitjà d’Assistent al Producte Gràfic Imprès 1 plaça.

   

   

Fes clic en els següents apartats per consultar el contingut:

  Consulta i descarrega't:

   

 
Servei d’assessorament


El Servei d'assessorament en els estudis d’arts plàstiques i disseny té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida.


Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.


Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.


Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.DESTINATARIS


Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.


Si esteu interessats en presentar sol·licitud, demaneu informació al correu: info@escoladart.com.
Només es pot fer una única sol·licitud per persona.


El termini de presentació de sol·licituds és del 05 de març de 2018 al 03 d’abril de 2018, ambdós inclosos. Una vegada finalitzat el període, si queden places vacants, es podran obrir nous terminis per sol·licitar el servei.


Import del servei d'assessorament: 60€


Un cop obtingut l'informe d'assessorament es podrà sol·licitar el servei de reconeixement.


El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.


Publicació d’admesos i exclosos en el servei d'assessorament.

 
Servei de reconeixement

  

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges d’arts plàstiques i disseny assolits mitjançant l'experiència laboral s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral relacionats amb un determinat cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny.

  

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:
Haver complert 18 anys, acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector, disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.

  

Import del servei d'assessorament
Per cada Unitat Formativa reconeguda: 18 €

  

Publicació d’admesos i exclosos en el servei de reconeixement.


Avinguda de Gràcia, 50.
08172 Sant Cugat del Vallès
T (+34) 93 674 13 10
F (+34) 93 589 63 00
info@escoladart.com


Secretaria

Nuri Sellés

Horari d’atenció al públic tot l'any, excepte Juliol:
De dilluns a divendres de 9 a 13 h
Tarda de dilluns de 16 a 18 h

Horari d'atenció intensiu de Juliol:
Cada matí de 9 a 13 h

Aquest lloc web fa servir galetes perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetes, fes clic a l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies